Obchodní podmínky, spory, GDPR, vyloučení odpovědnosti

1. Vítejte na stránkách společnosti NOVY s.r.o.

1.1. Děkujeme Vám za důvěru při koupi našeho zboží, výrobků a využívání našich služeb (dále jen „zboží“). Zboží je dodáváno společností NOVY s.r.o., se sídlem v Pardubicích, Přeloučská 226, PSČ 53006, IČO: 15049159, DIČ: CZ15049159. tel. +420 466970271 nebo +420 608444929 (dále jen „NOVY)

1.2. NOVY Vám dodává zboží v souladu s následujícími obchodními podmínkami (dále jen „obchodní podmínky“) a zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „zásady ochrany osobních údajů“). Vždy aktuální verzi obchodních podmínek a zásad ochrany osobních údajů naleznete na našich internetových stránkách www.novysro.cz.     

1.3. Před odesláním nabídky na uzavření kupní smlouvy (dále jen „objednávka“) je kupující vždy povinen se seznámit se zněním těchto obchodních podmínek a se zásadami ochrany osobních údajů. Přečtěte si, prosím, obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů pečlivě a důkladně. Pokud budete mít jakékoli otázky, kontaktujte nás na novy@bnovy.cz

2. Úvodní ustanovení

2.1. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními stranami vznikající z kupních smluv (dále jen „smlouva“) uzavíraných mezi obchodní společností NOVY jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a zákazníkem jako kupujícím (dále jen „kupující“), (dále jen společně jako „smluvní strany“) prostřednictvím emailu, telefonu, faxu (dále jen „prostředky komunikace na dálku“) a internetového obchodu prodávajícího (dále jen „internetový obchod“).

2.2. Obchodními podmínkami se řídí každá smlouva uzavřená prostřednictvím prostředků komunikace na dálku a prostřednictvím internetového obchodu. Kupující označením zvláštního políčka před odesláním objednávky v internetovém obchodu potvrzuje seznámení se s obsahemobchodních podmínek a zásadami ochrany osobních údajů včetně svolení se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Obchodní podmínky jsou mezi smluvními stranami závazné v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).

2.3. Kupujícímu je aktuální znění obchodních podmínek a zásad ochrany osobních údajů kdykoliv přístupné na webových stránkách internetového obchodu v aktuálním znění. Kupující je na jejich znění odkázán vždy před objednávkou zboží. Pokud kupující uzavírá kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, je vždy upozorněn pracovníky prodávajícího na povinnost seznámit se s obchodními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů včetně uvedení webové adresy internetových stránek, kde je v aktuálním znění nalezne. 

2.4. Předmětem koupě jsou bylinné výrobky, doplňky stravy a další související produkty, případně i jiné zboží vystavené prodávajícím v internetovém obchodu (souhrnně v obchodních podmínkách označeno jako „zboží“).

2.5. Ustanovení těchto obchodních podmínek se použijí obdobně i na uzavírání jiných typů smluv prostřednictvím internetového obchodu, zejména smluv, jejichž předmětem je poskytování služeb, pokud je prodávající (nebo také poskytovatel služeb) nabízí.

2.6. Obchodní podmínky se použijí pouze na uzavírané smlouvy, ve kterých je kupující spotřebitelem.

2.7. Od obchodních podmínek je možné se odchýlit, a to ujednáním odlišných ustanovení v písemné kupní smlouvě. Odlišná ustanovení v písemné kupní smlouvě mají pak přednost před ustanoveními obchodních podmínek zde uvedených.

2.8. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé uzavřené kupní smlouvy. Obchodní podmínky a zásady ochrany soukromí jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva je uzavírána pouze v českém jazyce.

2.9. Strany si tímto sjednávají, že v případě, že by vztah založený kupní smlouvou obsahoval mezinárodní prvek, jejich vztah se řídí českým právem. Práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů tímto nejsou dotčena.  

2.10. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit a doplňovat. Práva a povinnosti z uzavřené kupní smlouvy se řídí zněním obchodních podmínek platných k okamžiku uzavření kupní smlouvy.

3. Uživatelský účet

3.1. Kupující se může registrovat na webových stránkách internetového obchodu. Na základě registrace má pak přístup do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet”). Ze svého uživatelského účtu může kupující objednávat zboží. V případě, že kupující není registrován, může zboží objednat i bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2. Při registraci a objednávání zboží je kupující povinen uvádět pouze správné a pravdivé údaje. Kupující je povinen mít údaje na uživatelském účtu aktualizované. Prodávající považuje údaje kupujícího uvedené v uživatelském účtu za pravdivé, přičemž kupující ručí za jejich správnost.  

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je kupujícímu zabezpečen prostřednictvím uživatelského emailu a hesla. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. S poskytnutými informacemi kupujícího je prodávajícím nakládáno podle zásad ochrany osobních údajů. 

3.4. Kupující není oprávněn umožnit užívání uživatelského účtu třetím osobám a je povinen chránit přístupové heslo k uživatelskému účtu proti odcizení.

3.5. Prodávající může kupujícímu zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet aktivně nevyužívá po dobu delší jednoho roku, nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z uzavřené kupní smlouvy nebo obchodních podmínek.

3.6. Prodávající neodpovídá za případnou nedostupnost uživatelského účtu.Kupující tímto bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě. Jedná se o výjimečné případy, kdy zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob nemusí být účet dostupný.

4. Uzavření kupní smlouvy

4.1. Součástí internetového obchodu jsou mimo jiné katalog zboží, košík a objednávkový systém. U každého zboží je v katalogu uvedeno jeho označení, výrobce, popis vlastností, cena (uvedena včetně DPH) a odhadovaná skladová dostupnost. Uvedení zboží v katalogu není nabídkou na dodání tohoto zboží ze strany prodávajícího, použití ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.

4.2. Kupující vkládá zboží, které má zájem zakoupit, z katalogu do košíku. Ke zboží vloženému do košíku vytváří kupující objednávku. Objednat lze pouze zboží, u něhož má prodávající uvedenu jeho dostupnost na skladě. V případě, že požadované zboží v požadovaném množství není na skladě, je kupující na tuto skutečnost upozorněn, a je informován o tom, jaké nejvyšší množství požadovaného zboží lze objednat.

4.3. Při tvorbě objednávky uvádí kupující své identifikační, fakturační a kontaktní údaje, včetně emailové adresy pro vzájemnou komunikaci a adresy pro doručení zboží, vybírá si z možných způsobů dopravy a platby, a zadává platební údaje. Před odesláním objednávky jsou kupujícímu zobrazeny veškeré zadané údaje se seznamem objednávaného zboží a uvedením celkové ceny zahrnující cenu zboží, cenu za dodání zboží a s tím související náklady. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě dodání zboží mimo Českou republiku jsou tyto vícenáklady řešeny s kupujícím individuálně

4.4. Kupující má v jakémkoliv okamžiku až do odeslání objednávky možnost kontrolovat a měnit zadané údaje. Objednávka je kupujícím odeslána kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“.

4.5. Odeslaná objednávka je neodvolatelnou nabídkou na uzavření smlouvy učiněnou kupujícím. Před odesláním objednávky je kupující vždy povinen se seznámit se zněním těchto obchodních podmínek a zásadami ochrany osobních údajů.  

4.6. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Po odeslání objednávky je kupujícímu zaslán email potvrzující doručení objednávky prodávajícímu. Tento email není přijetím nabídky na uzavření smlouvy ze strany prodávajícího, ale slouží pouze k potvrzení toho, že objednávka kupujícího byla převzata prodávajícím.

4.7. Smlouva je uzavřena, jakmile prodávající projeví souhlas s nabídkou (objednávkou) kupujícího, a to okamžikem, kdy je souhlas prodávajícího doručen kupujícímu. Prodávající projeví souhlas s uzavřením smlouvy zasláním dalšího emailu kupujícímu, v němž přijímá jeho objednávku. V případě, že se tento email kupujícímu nepodaří doručit, je smlouva uzavřena okamžikem dodání objednaného zboží na uvedenou doručovací adresu.

4.8. Prodávající není povinen nabídku kupujícího přijmout. Prodávající může též projevit souhlas s výhradou, kterým je nabídka kupujícího odmítnuta, a kterým je učiněna nová nabídka na uzavření smlouvy s novým obsahem. V takovém případě je smlouva uzavřena až vyjádřením bezvýhradného souhlasu jedné ze smluvních stran s nabídkou druhé smluvní strany. Součástí obsahu takto uzavřené smlouvy jsou však vždy tyto obchodní podmínky, s nimiž kupující souhlasil při potvrzení původní objednávky.

4.9. Kupující souhlasí při uzavírání kupní smlouvy s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si hradí kupující sám.

4.10. V případě, že platební systém z jakéhokoliv důvodu odmítne zadané platební údaje kupujícího, objednávka odeslána není a kupující je o této skutečnosti informován.

4.11.    Podle uzavřené smlouvy je prodávající povinen dodat kupujícímu určené zboží a kupující je povinen toto zboží převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou cenu, to vše v souladu se smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

4.12.    Smlouva je mezi smluvními stranami uzavřena v elektronické formě prostřednictvím internetového obchodu nebo prostředků komunikace na dálku, a je tvořena objednávkou kupujícího, přijetím objednávky ze strany prodávajícího a obchodními podmínkami. Pokud je smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, je kupujícímu zaslána pouze objednávka. Smlouva je v elektronické formě uložena u prodávajícího.

5. Cena zboží

5.1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

– 5.1.1. v hotovosti při převzetí zboží v místě určeném kupujícím v objednávce (při stanovení ceny na dobírku); kupní cena je splatná při převzetí zboží;

– 5.1.2. bezhotovostně platbou předem na účet prodávajícího sdělený elektronicky nebo telefonicky; po přijetí objednávky bude kupujícímu zaslána zálohová faktura s pokyny k platbě; zboží bude kupujícímu odesláno po připsání platby na účet prodávajícího; nebude-li stanoveno jinak, kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy;

– 5.1.3. bezhotovostně platbou na účet prodávajícího se splatností; tento způsob úhrady platí pouze pro stálé partnery a podléhá schválení prodávajícího; nebude-li stanoveno jinak, kupní cena je splatná do 14 dnů od převzetí zboží.

5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží a úhradou zboží (platba na dobírku).

5.3.  Prodávající může po kupujícím požadovat úhradu zálohy za zboží nebo platbu předem. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením příslušného variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6. Dodání zboží a platební podmínky

6.1. Zboží je prodávajícím dodáváno prostřednictvím přepravce na místo dodání na území České republiky zvolené kupujícím.

6.2. Platbu je možné provést dobírkou nebo převodem. Pro převod na účet lze užít platební kartu typu VISA, MAESTRO nebo MasterCard.

6.3. Součástí cen zboží uvedených v katalogu internetového obchodu není cena za dodání, cena za případné další služby ani související poplatky. Kupující je o konečné celkové ceně za koupi zboží včetně ceny za dodání, ostatních služeb, daní a poplatků informován nejpozději při tvorbě a potvrzení objednávky.

6.4. Kupující vybírá způsob dodání zboží a platební metodu z možností uvedených v internetovém obchodě při tvorbě objednávky. U každého z možných způsobů dodání zboží a platební metody je uvedena cena. Kupující je povinen uhradit cenu uvedenou u zvoleného způsobu dodání a platební metody.

6.5. S odeslaným zbožím prodávající zašle kupujícímu emailovou zprávu s přílohou daňového dokladu. Kupující souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě. Zároveň s odesláním daňového dokladu je z účtu kupujícího stržena cena za zboží. Pokud kupující zvolil platbu na dobírku, nebo neuvedl svoji emailovou adresu, je mu daňový doklad předán společně se zbožím.

6.6. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v přiměřené lhůtě v závislosti zejména na zvoleném způsobu dodání, nejpozději však do 4 (čtyř) týdnů od uhrazení celkové ceny v případě platby převodem, nebo od okamžiku uzavření kupní smlouvy v případě platby na dobírku. Případné uvedené předpokládané doby dodání jsou pouze orientační a nezávazné.

6.7. Přeprava a předání zboží se řídí všeobecnými podmínkami přepravce. Kupující je před odesláním objednávky povinen se s těmito všeobecnými podmínkami přepravce řádně seznámit.

6.8. Kupující je povinen zboží převzít v místě a čase dodání určeným přepravcem, případně u přepravce v místě a ve lhůtě podle podmínek přepravce. Poruší-li tuto povinnost, je povinen prodávajícímu nahradit veškerou újmu z toho vzniklou, a to zejména náklady na vrácení zboží a případné náklady na opětovné dodání. Prodávající je oprávněn si tuto náhradu škody započítat oproti částce uhrazené na cenu za zboží.

6.9. Na každou osobu nacházející se v místě dodání zvoleném kupujícím se hledí jako na osobu zmocněnou kupujícím k převzetí zboží. Za ztrátu, poškození či odcizení zboží touto osobou odpovídá kupující.

6.10. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním prvnímu přepravci pro přepravu do místa určení. Není-li zboží přepravováno nebo je-li kupující spotřebitelem, pak jeho převzetím.

6.11. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující zaplacením celé kupní ceny a jeho převzetím, a to okamžikem skutečnosti, která z těchto dvou nastane později.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Zboží je vadné, není-li kupujícímu dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány zvlášť, platí údaje o jakosti a provedení uvedené u zboží v katalogu internetového obchodu, jinak je povinen prodávající plnit v běžné jakosti a provedení vhodných pro obvyklý účel zboží.

7.2. Práva kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

7.3. Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčit se o jeho množství, jakosti a provedení.

7.4. Je-li shledáno, že zboží vykazuje vady, má kupující práva z vadného plnění. Prodávající odstraní vadu dodáním nového nebo chybějícího zboží nebo jeho části. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

7.5. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, právo z vadného plnění mu nenáleží. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

7.6. V ostatních záležitostech se práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména jeho § 1914 až 1925 a 2099 až 2112.

7.7. Ustanovení tohoto článku se nepoužijí, pokud je kupující spotřebitelem.

8. Zvláštní ustanovení o právech spotřebitele z vadného plnění

8.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

 1. a)    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. b)   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. c)    zboží odpovídá jakostí nebo provedení smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. d)   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. e)    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

8.2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Tato doba se v případě koupě již použitého spotřebního zboží zkracuje na polovinu. Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady:

 1. a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 2. b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 3. c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
 4. d) vyplývá-li to z povahy zboží.

8.3. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v prvním odstavci, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

8.4. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

8.5. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad nebo na výměnu jeho součásti, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad nebo vyměnit jeho součást, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

8.6. V případě, že má prodávající povinnost odstranit vadu zboží, splní tuto povinnost dodáním nového zboží bez vad nebo dodáním chybějícího zboží. Kupující souhlasí s tím, že prodávající neprovádí opravy zboží, jakožto pro kupujícího méně výhodný způsob odstranění vad.

8.7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8.8. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

8.9. Způsob uplatnění práva z vadného plnění, spolu s údaji o tom, kde lze tato práva uplatnit, jsou uvedeny v reklamačním řádu. Reklamační řád je dostupný na webových stránkách internetového obchodu a je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

8.10. V ostatních záležitostech se práva spotřebitele z vadného plnění řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména jeho § 2161 až 2174, a předpisy souvisejícími.

8.11. Prodávající není vůči spotřebiteli vázán kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9. Odstoupení spotřebitele od smlouvy

9.1. Kupující, je-li spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, a to jde-li o

 1. a)    kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 2. b)   smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 3. c)    smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

9.2. Kupující v odstoupení nemusí uvést důvod. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Kupující může odstoupit i zasláním vyplněného formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný na stránkách internetového obchodu a který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

9.3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, je povinen prodávajícímu zaslat bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a to na adresu NOVY s.r.o., Rožkova 1848, 53002 Pardubice.

9.4. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy, prodávající je povinen mu vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.

9.5. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží.

9.6. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

9.7. Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 občanského zákoníku. Zejména kupující bere na vědomí, že většina zdravotnických prostředků je dodávána v uzavřeném obalu za účelem ochrany před kontaminací, přičemž tyto zdravotnické prostředky mohou být i sterilizovány. V případě, že kupující takovéto zboží vyjme z obalu, toto zboží již z hygienických důvodů není možné vrátit. Z tohoto důvodu kupující nemůže odstoupit od smlouvy o koupi takového zboží v uzavřeném obalu, pokud jej kupující z obalu vyňal, v souladu s § 1837 písm. g) občanského zákoníku.

9.8. Ustanovení tohoto článku IX. se nepoužijí na smlouvy uvedené v § 1840 občanského zákoníku.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Smluvní strany spolu právně jednají zejména prostřednictvím emailových zpráv. Pokud kupující nemá zřízený emailový účet, probíhá komunikace prostřednictvím dalších prostředků komunikace na dálku – telefonu, písemné korespondence, faxu, apod.. Prodávající zasílá emailové zprávy kupujícímu na adresu uvedenou kupujícím v objednávce, případně v oznámení o odstoupení od smlouvy nebo v oznámení o reklamaci. Kupující zasílá emailové zprávy na adresu prodávajícího ……………..

10.2. Je-li kupující spotřebitelem, má v případě sporu z kupní smlouvy právo na mimosoudní řešení tohoto spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v těchto případech Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese ec.europa.eu/consumers/odr.

10.3. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy nese v plné výši kupující.

10.4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a řídí se českým právním řádem. Spory z uzavřených smluv jsou rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.  

10.5. Prodávající zajišťuje vyřizování stížností kupujícího prostřednictvím elektronické adresy objednavky@bnovy.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10.6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.czje kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.8. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, práva a povinnosti stran se pak posuzují dle přiměřenosti a běžných zvyklostí. Neplatnost nebo neúčinnost jakéhokoli ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

10.9. Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.06.2021